Blaťácký soubor

Blaťácký soubor čerpá svůj repertoár ze zvyků a obyčejů, které nám zanechali naši předkové. V programu jsou zařazena pásma, scénky, písničky, tance i vyprávění především z regionu „Blat“ – Povltaví.

Soubor má v současnosti 35 – 40 členů tří generací a zaměřuje se na úpravy lidových písní a jevištní stylizace lidových tanců a zvykoslovného materiálu z Blat a jižních Čech. Soubor se zúčastňuje různých vystoupení, regionálních i národních přehlídek a festivalů, hostoval v zahraničí (Německo, Švýcarsko, Itálie, Rakousko, Chorvatsko, Polsko) a vystupuje pro zahraniční turisty z Holandska, Belgie, Japonska a Ameriky.

Tradicí se již stalo každoroční vystoupení pro seniory, kteří při poslechu lidových písniček vždy omládnou, stejně jako pořádání každoročního Blaťáckého bálu. V Ševětíně pořádá Blaťácký soubor pravidelně každý rok „Setkání folklorních souborů na Blatech". Zde se soubory vzájemně podělí o lidovou písničku a tanec s obecenstvem a na farském dvoře nechybí ani jarmark starých lidových řemesel. Soubor se snaží také uchovávat v obci staré zvyky a tradice, jako jsou: Masopust, Blatské obžínky, Vánoční koledování v kostele... 

Celý soubor v Praze
Blaťák tancuje před ZOO Hluboká nad Vltavou

Blaťáček

Soubor má od r. 1979 i dětskou složku, kterou založila Jaroslava Kojanová s Marií Smetanovou. Sdružuje děti ve věku od 6 do 15 let. V jeho vedení dále byly Jitka Zemenová, Marie Klapušová, Jana Lukášová, Ivana Maříková, Vlaďka Vomáčková, Marie Švejdová. Nyní soubor vede Markéta Švejdová a Lenka Sýkorová. Náplní činnosti Blaťáčku jsou lidové tanečky, zpěvy, hry a tradice zaměřené k ročním obdobím na venkově. Tak si soubor vychovává stále novou generaci svých nástupců.

Knihovna

Provozní doba knihovny:

Pondělí: 12:00 – 18:00
Čtvrtek: 12:00 – 18:00

Ilustrační fotografie staré knihovny

Hledáte určitý titul? Použite Elektronický katalog

Internet pro veřejnost zdarma

V knihovně jsou k dispozici dva počítače, barevná laserová tiskárna a WiFi připojení.

Součástí knihovny je i stálá expozice o básníkovi Šimonovi Lomnickém z Budče, výstava blatských krojů a fotografií z činnosti Blaťáckého souboru.

Adresa knihovny

J. A. Komenského 59
  373 63 Ševětín
Těším se na Vaše připomínky, náměty a dotazy.

výtažek z výpůjčního řádu

Výpůjční řád

  • Místní knihovna je veřejnou knihovnou poskytující služby svým čtenářům ve svých provozních místnostech, a to prezenčním i absenčním půjčováním literatury z vlastního fondu i prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby.
  • Knihovna poskytuje uživatelům přístup k internetu, informační služby, kopírovací služby, tisk dokumentů.
  • Knihovna je přístupná čtenářům ve stanovenou dobu. Čtenářem se může stát každý občan České Republiky i cizinci. Při zápisu předloží občané ČR občanský průkaz,cizinci pak platný doklad k pobytu v ČR. Mládež do 15 let se může stát čtenářem jen s písemným souhlasem rodiče nebo zákonného zástupce. Svým podpisem na přihlášce se čtenář zavazuje plnit ustanovení výpůjčního řádu. Čtenář je povinen ohlásit změnu jména a bydliště.
  • Za poskytované služby čtenář zaplatí paušální poplatek na kalendářní rok. Paušální poplatek činí 50,- Kč pro dospělé a 25,- Kč pro děti do 15 let, studující a důchodce.
  • Tento poplatek opravňuje čtenáře k absenčnímu i prezenčnímu půjčování knihovního fondu a libovolnému počtu návštěv knihovny v kalendářním roce. Vystavení průkazu čtenáře je zdarma.
  • Čtenář si smí najednou vypůjčit nejvýše 10 knih a 10 periodik. Vypůjčené knihy a periodika nesmí půjčovat dalším osobám.

Základní a mateřská škola

Kresba, děti jdou do školy

Mateřská škola a základní škola Ševětín