Start » Úřad městyse

Úřad městyse

Informace dle zákona č. 106/99 Sb.

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Název

Městys Ševětín

Důvod a způsob založení

Jedná se zejména o zabezpečení rozvoje svého území a potřeb občanů, ochrana obecního a veřejného zájmu jak v samostatné, tak v přenesené působnosti, vymezený platnými a účinnými právními předpisy. Městys Ševětín je zároveň ekonomickým subjektem registrovaným u Českého statistického úřadu.

Organizační struktura

Městys Ševětín

 • Zastupitelstvo
  • Rada
   • Finanční výbor
   • Kontrolní výbor
   • Technická komise
   • Komise kulturní, školská a sportu
   • Komise pro bezpečnost, pořádek a životní prostředí

Kontaktní spojení

Kontaktní poštovní adresa
Městys Ševětín
náměstí Šimona Lomnického 2
373 63 Ševětín
Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Městys Ševětín
náměstí Šimona Lomnického 2
373 63 Ševětín 
GPS souřadnice:
49°5'59.536"N, 14°34'21.682"E (vztaženo k náměstí jako přirozenému centru)

Úřední hodiny

Úřední hodiny účtárny a úřadu
Po: - - -   13:00 - 17:00
Út: 8:00 - 11:00   13:00 - 15:30
St: 8:00 - 11:00   13:00 - 17:00
Čt: - - -   - -  -
Pá: 8:00 - 11:00     -  

Úřední hodiny - starosta

Po: 9:00 - 12:00   - -

-

Út: - - -   - - -
St: - - -   15:00 - 18:00
Čt: - - -   - - -
Pá: 8:00 - 10:00   -   -

Úřední hodiny - místostarosta

Po: - - -   - -

-

Út: - - -   - - -
St: - - -   14:00 - 17:00
Čt: - - -   - - -
Pá: - - -   -   -

Úřední hodiny - stavební technik

Po: 8:00 - 11:00   - -

-

Út: - - -   - - -
St: - - -   13:00 - 17:00
Čt: - - -   - - -
Pá: 8:00 - 11:00   -   -

Mimo úřední hodiny doporučujeme sjednat si schůzku předem telefonicky.

Telefonní čísla
Starostka – kancelář 387 997 324
Kancelář úřadu městyse 387 997 244, 387 997 253

Adresa internetové stránky   http://www.sevetin.cz
adresa e-podatelny
podatelna: obec@sevetin.cz
Další elektronické adresy
Městys Ševětín: obec@sevetin.cz
Starostka: Romana Hajská hajska@sevetin.cz
Místostarosta: RadimNovotný novotny@sevetin.cz
Účetní a matrikářka: Hana Čertíková certikova@sevetin.cz
Referentka: Martina Vargová vargova@sevetin.cz
Stavební technik: Jan Jirkal jirkal@sevetin.cz 
datová schránka   c2yb5xr

Bankovní spojení    MONETA Money Bank, a.s. - č.účtu 1300124544/0600                                                                  nebo ČESKÁ SPOŘITELNA, a.s. - č.účtu 565323309/0800 

00245500
DIČ CZ00245500

Pověřenec pro GDPR

Dokumenty

Žádosti o informace

Možno zasílat poštou, elektronicky, datovou schránkou (viz kontaktní spojení)

Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti lze zasílat poštou, elektronicky, datovou schránkou (viz kontaktní spojení)

Opravné prostředky

Odvolání proti rozhodnutí nebo usnesení Městyse Ševětín nebo další opravné prostředky je nutné podat podle zákona č.500/2004 Sb., správního řádu, písemně ve lhůtách stanovených tímto zákonem na adresu Městyse Ševětín.
Nestanoví-li správní řád nebo zvláštní zákon jinak, je odvolacím správním orgánem, který řeší opravné prostředky, nejblíže nadřízený správní orgán. Odvolacím orgánem pro Městys Ševětín je zpravidla krajský úřad.
Proti rozhodnutí odvolacího správního orgánu se nelze dále odvolat. Rozhodnutí odvolacího správního orgánu je v právní moci, jestliže bylo oznámeno všem odvolatelům a účastníkům řízení.

Formuláře

Nejdůležitější používané předpisy

 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon 262/2006 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení
 • Vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu
 • Zákon 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, ve znění pozdějších předpisů 
 • Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, ve znění pozdějších předpisů 
 • Zákon č. 185/2001 Sb., o  odpadech a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
 • Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 250/2000 Sb.,, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

Úhrady za poskytování informací

Zdarma

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Směrnice a výroční zprávy

Veřejné zakázky

Na webu úřadu jsou uveřejňovány veřejné zakázky malého rozsahu, dle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění. Tato www stránka neslouží jako profil zadavatele dle § 28 odst. 1 písm. j) zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění. Profil zadavatele zřízený dle platné legislativy a zakázky na něm uveřejněné jsou na https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00245500