Start » Kultura » Knihovna

Knihovna

Místní knihovna, veřejný internet

Knihovnice: Ilona Hieková
Adresa: J. A. Komenského 59
  373 63 Ševětín
e-mail: knihovna@sevetin.cz

Těším se na Vaše připomínky, náměty a dotazy.

Elektronický katalog

Provozní doba:

Po 12:00 – 18:00

Pá 12:00 – 18:00

 

Z HISTORIE KNIHOVNY

O založení knihovny v Ševětíně nejsou zaznamenány v kronice obce ani jinde žádné zprávy. Roku 1949 byla svěřena správa lidové knihovny ve zdejší obci učitelce Marii Klímové. Tehdy byla knihovna umístěna ve staré škole a celý fond byl uložen ve dvou skříních. Zpočátku v nich byly knihy přehledně uspořádány. Později, když knih přibývalo, musely být umístěny ve dvou řadách za sebou. Samozřejmě, bylo to svízelné půjčování, knihy se musely rozložit po stole a po každém půjčování znovu seřadit do skříní.

Za těchto okolností hledal národní výbor optimálnější řešení, a tak se celá knihovna „dala do pohybu“. Byla umístěna v č.p. 44, později v bývalé budově pošty u vlakového nádraží, za nějaký čas v bývalém hostinci u Čtvrtníků.

V té době zasáhla krajská Knihovna v Českých Budějovicích a pro knihovnu byl zbudován nový stánek v č.p. 1. Z zadaptované stáje se podařilo vytvořit kulturní zařízení, které víc než 10 let soustřeďovalo mladé i starší občany obce, milovníky knih.

Nová knihovna byla vybavena novým nábytkem a regály, mohl být zaveden volný výběr knih, což přilákalo další čtenáře a brzy jejich počet vzrostl na 150. Čtenáři zde nacházeli dobrou zábavu, studenti i povinnou školní četbu. Pomocí meziknihovní výpůjční služby se ještě knižní fond obohacoval, takže knihovna skutečně žila. Brzy dostala čestné uznání ONV, KNV, uznání „Budujeme vzornou lidovou knihovnu“. V roce 1969 jí byl udělen titul „Vzorná lidová knihovna“.

Dne 30. června 1979 byl postaven nový kulturní dům, v němž bylo pamatováno na knihovnu a čítárnu nejkrásnějšími prostory a prvotřídním vybavením. Za obětavé pomoci metodického oddělení Krajské knihovny v Českých Budějovicích bylo vytvořeno dílo, které je ozdobou obce.

Počet čtenářů vzrostl na 260. Upevnila se spolupráce se základní školou, žáci se zúčastňují besed o přečtených knihách a získávají vědomosti o nových, pěstuje se u nich literární vkus, vnikají do umění najít si věci, kterými rozšiřují svůj obzor.

 

 

ZE SOUČASNOSTI

V roce 2001 byla knihovna s pomocí grantu Ministerstva kultury a příspěvku obce Ševětín vybavena 2 počítači s připojením na internet přes linku ISDN. Zároveň byl zakoupen knihovnický program LANIUS. Knižní fond je zpětně ukládán do počítače a je vytvářen elektronický katalog.

V roce 2005 jsme získali grant Ministerstva informatiky na rychlejší připojení linkou ADSL (512 kb/s), hrazené ministerstvem. Od 1. 1. 2006 je internet v knihovně zdarma.

V současné době má knihovna 170 registrovaných čtenářů. Slouží nejen jim. Do knihovny mají přístup i neregistrovaní návštěvníci. Využívají toho například žáci čekající na autobusové spojení nebo občané k vyřízení své e-mailové pošty.

Knihovní fond se ročně rozrůstá o více než 200 nových knih všech žánrů od domácích i zahraničních autorů, překročil už počet 9 000 svazků. Zároveň jsou v nabídce i periodika pro nejmenší čtenáře, mládež i dospělé.

Součástí knihovny je i stálá expozice o básníkovi Šimonovi Lomnickém z Budče, výstava blatských krojů a fotografií z činnosti Blaťáckého souboru. 

 

Výpůjční řád

 

 • Místní knihovna je veřejnou knihovnou poskytující služby svým čtenářům ve svých provozních místnostech, a to prezenčním i absenčním půjčováním literatury z vlastního fondu i prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby.
 • Knihovna poskytuje uživatelům přístup k internetu, informační služby, kopírovací služby, tisk dokumentů.
 • Knihovna je přístupná čtenářům ve stanovenou dobu. Čtenářem se může stát každý občan České Republiky i cizinci. Při zápisu předloží občané ČR občanský průkaz,cizinci pak platný doklad k pobytu v ČR. Mládež do 15 let se může stát čtenářem jen s písemným souhlasem rodiče nebo zákonného zástupce. Svým podpisem na přihlášce se čtenář zavazuje plnit ustanovení výpůjčního řádu .Čtenář je povinen ohlásit změnu jména a bydliště.
 • Čtenář je povinen spolu s přihláškou udělit souhlas se zpracováním osobních údajů, jinak nebude možné jej za čtenáře přijmout.
 • Za poskytované služby čtenář zaplatí paušální poplatek na kalendářní rok.

Paušální poplatek činí 50,- Kč pro dospělé
25,- Kč pro děti do 15 let, studující a důchodce

 • Tento poplatek opravňuje čtenáře k absenčnímu i prezenčnímu půjčování knihovního fondu a libovolnému počtu návštěv knihovny v kalendářním roce. Vystavení průkazu čtenáře je zdarma.
 • Čtenář si smí najednou vypůjčit nejvýše 10 knih a 10 periodik. Vypůjčené knihy a periodika nesmí půjčovat dalším osobám.
 • Literatura z příruční knihovny se půjčuje pouze prezenčně.
 • Výpůjční lhůta je 2 měsíce. Na požádání čtenáře může být prodloužena nejvýše dvakrát a to pouze v případě, nežádá-li o publikaci jiný čtenář. Knihovna je oprávněna bez udání důvodu stanovit kratší výpůjční lhůtu pro jednotlivé tituly, případně žádat bezodkladné vrácení určitého titulu před uplynutím výpůjční lhůty.

 • Jestliže vypůjčené knihy, časopisy a jiné informační prameny nevrátí čtenář ve stanovené lhůtě, je povinen zaplatit poplatky za opožděné vrácení.

I. upomínka 20,- Kč - písemné upozornění 31 dnů po uplynutí výpůjční lhůty
II. upomínka 50,- Kč - písemné upozornění 31 dnů po I. upomínce
III.upomínka 100,-Kč – písemné upozornění 31 dnů po II. upomínce

 • Knihu, která je právě půjčena, si může čtenář zamluvit. Knihovní jednotky, které knihovna nemá ve svém fondu, lze objednat prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby z jiné knihovny.
 • Čtenář je povinen vrátit vypůjčenou knihovní jednotku v takovém stavu, v jakém ji převzal. Při převzetí ji musí prohlédnout a všechny závady ihned ohlásit, jinak nese odpovědnost za všechny později zjištěné závady. Při ztrátě nebo zničení knihovní jednotky je čtenář povinen nahradit způsobenou škodu, a to buď zajištěním stejného titulu nebo náhradou jiné knihy v plné výši.
 • Knihovna je oprávněna odmítnout poskytování služeb čtenářům, kteří porušují výpůjční řád poškozováním knih, nedodržováním výpůjční lhůty, nevhodným chováním v knihovně apod.

 • Knihovna uchovává osobní údaje registrovaných uživatelů po dobu registrace a jeden rok poté. Osobní údaje po uplynutí této doby jsou v počítačové databázi likvidovány vymazáním identifikačních údajů, v listinné podobě jsou skartovány. Písemnosti jsou uchovány tak, aby byl zamezen přístup nepovolaných osob, přístup je omezen pouze na zaměstnance, kteří s nimi pracují v rámci svých pracovních úkolů.
 • Své stížnosti, oznámení a podněty týkající se provozu knihovny může čtenář sdělit písemně nebo ústně vedoucí knihovny, příp. Úřadu městyse Ševětín.

Tento výpůjční řád nabývá účinnosti dnem 25. 05. 2018.