Start » Kultura » Knihovna

Knihovna

Místní knihovna, veřejný internet

Knihovnice: Ilona Hieková
Adresa: Komenského 59
  373 63 Ševětín
e-mail: knihovna@sevetin.cz

Těším se na Vaše připomínky, náměty a dotazy.

Elektronický katalog

Provozní doba:

Po 12:00 – 18:00 Pá 12:00 – 18:00

Z HISTORIE KNIHOVNY

O založení knihovny v Ševětíně nejsou zaznamenány v kronice obce ani jinde žádné zprávy. Roku 1949 byla svěřena správa lidové knihovny ve zdejší obci učitelce Marii Klímové. Tehdy byla knihovna umístěna ve staré škole a celý fond byl uložen ve dvou skříních. Zpočátku v nich byly knihy přehledně uspořádány. Později, když knih přibývalo, musely být umístěny ve dvou řadách za sebou. Samozřejmě, bylo to svízelné půjčování, knihy se musely rozložit po stole a po každém půjčování znovu seřadit do skříní.

Za těchto okolností hledal národní výbor optimálnější řešení, a tak se celá knihovna „dala do pohybu“. Byla umístěna v č.p. 44, později v bývalé budově pošty u vlakového nádraží, za nějaký čas v bývalém hostinci u Čtvrtníků.

V té době zasáhla krajská Knihovna v Českých Budějovicích a pro knihovnu byl zbudován nový stánek v č.p. 1. Z zadaptované stáje se podařilo vytvořit kulturní zařízení, které víc než 10 let soustřeďovalo mladé i starší občany obce, milovníky knih.

Nová knihovna byla vybavena novým nábytkem a regály, mohl být zaveden volný výběr knih, což přilákalo další čtenáře a brzy jejich počet vzrostl na 150. Čtenáři zde nacházeli dobrou zábavu, studenti i povinnou školní četbu. Pomocí meziknihovní výpůjční služby se ještě knižní fond obohacoval, takže knihovna skutečně žila. Brzy dostala čestné uznání ONV, KNV, uznání „Budujeme vzornou lidovou knihovnu“. V roce 1969 jí byl udělen titul „Vzorná lidová knihovna“.

Dne 30. června 1979 byl postaven nový kulturní dům, v němž bylo pamatováno na knihovnu a čítárnu nejkrásnějšími prostory a prvotřídním vybavením. Za obětavé pomoci metodického oddělení Krajské knihovny v Českých Budějovicích bylo vytvořeno dílo, které je ozdobou obce.

Počet čtenářů vzrostl na 260. Upevnila se spolupráce se základní školou, žáci se zúčastňují besed o přečtených knihách a získávají vědomosti o nových, pěstuje se u nich literární vkus, vnikají do umění najít si věci, kterými rozšiřují svůj obzor.

 

 

ZE SOUČASNOSTI

V roce 2001 byla knihovna s pomocí grantu Ministerstva kultury a příspěvku obce Ševětín vybavena 2 počítači s připojením na internet přes linku ISDN. Zároveň byl zakoupen knihovnický program LANIUS. Knižní fond je zpětně ukládán do počítače a je vytvářen elektronický katalog.

V roce 2005 jsme získali grant Ministerstva informatiky na rychlejší připojení linkou ADSL (512 kb/s), hrazené ministerstvem. Od 1. 1. 2006 je internet v knihovně zdarma.

V současné době má knihovna 170 registrovaných čtenářů. Slouží nejen jim. Do knihovny mají přístup i neregistrovaní návštěvníci. Využívají toho například žáci čekající na autobusové spojení nebo občané k vyřízení své e-mailové pošty.

Knihovní fond se ročně rozrůstá o více než 200 nových knih všech žánrů od domácích i zahraničních autorů, překročil už počet 9 000 svazků. Zároveň jsou v nabídce i periodika pro nejmenší čtenáře, mládež i dospělé.

Součástí knihovny je i stálá expozice o básníkovi Šimonovi Lomnickém z Budče, výstava blatských krojů a fotografií z činnosti Blaťáckého souboru. 

Výpůjční řád

 • Místní knihovna je veřejnou knihovnou poskytující služby svým čtenářům ve svých provozních místnostech, a to prezenčním i absenčním půjčováním literatury z vlastního fondu i prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby.
 • Knihovna je přístupná čtenářům ve stanovenou dobu. Čtenářem se může stát každý občan České Republiky i cizinci. Při zápisu předloží občané ČR občanský průkaz,cizinci pak platný doklad k pobytu v ČR. Mládež do 15 let se může stát čtenářem jen s písemným souhlasem rodiče nebo zákonného zástupce. Svým podpisem na přihlášce se čtenář zavazuje plnit ustanovení výpůjčního řádu.Čtenář je povinen ohlásit změnu jména a bydliště.
 • Za poskytované služby čtenář zaplatí paušální poplatek na kalendářní rok. Paušální poplatek činí:
  • 50 Kč pro dospělé
  • 25 Kč pro děti do 15 let, studující a důchodce
  Tento poplatek opravňuje čtenáře k absenčnímu i prezenčnímu půjčování knihovního fondu a libovolnému počtu návštěv knihovny v kalendářním roce.
 • Čtenář si smí najednou vypůjčit nejvýše 10 knih a 10 periodik.Vypůjčené knihy a periodika nesmí půjčovat dalším osobám.Literatura z příruční knihovny se půjčuje pouze prezenčně.
 • Výpůjční lhůta je 3 měsíce. Na požádání čtenáře může být prodloužena nejvýše dvakrát a to pouze v případě, nežádá-li o publikaci jiný čtenář. Knihovna je oprávněna bez udání důvodu stanovit kratší výpůjční lhůtu pro jednotlivé tituly, případně žádat bezodkladné vrácení určitého titulu před uplynutím výpůjční lhůty.
 • Jestliže vypůjčené knihy, časopisy a jiné informační prameny nevrátí čtenář ve stanovené lhůtě, je povinen zaplatit poplatky za opožděné vrácení.
  • Poplatek z prodlení: 20 Kč – platí se bez písemného upozornění ihned po uplynutí výpůjční lhůty.
  • I. upomínka 50 Kč – písemné upozornění 31 dnů po uplynutí výpůjční lhůty.
  • II. Upomínka 100 Kč – písemné upozornění 31 dnů po II. upomínce
 • Knihu, která je právě půjčena, si může čtenář zamluvit. Knihovní jednotky, které knihovna nemá ve svém fondu, lze objednat prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby z jiné knihovny.
 • Osobám, postiženým nakažlivou nemocí nebo v jejichž rodině nakažlivá nemoc vypukla, se knihy nepůjčují. Čtenář je povinen takové onemocnění knihovníkovi oznámit.
 • Čtenář je povinen vrátit vypůjčenou knihovní jednotku v takovém stavu, v jakém ji převzal. Při převzetí ji musí prohlédnout a všechny závady ihned ohlásit, jinak nese odpovědnost za všechny později zjištěné závady. Při ztrátě nebo zničení knihovní jednotky je čtenář povinen nahradit způsobenou škodu, a to buď zajištěním stejného titulu nebo uhrazením ceny publikace v plné výši.
 • Knihovna je oprávněna odmítnout poskytování služeb čtenářům, kteří porušují výpůjční řád poškozováním knih, nedodržováním výpůjční lhůty, nevhodným chováním v knihovně apod.
 • Své stížnosti, oznámení a podněty týkající se provozu knihovny může čtenář sdělit písemně nebo ústně vedoucí knihovny, příp. obecnímu úřadu.
 • Tento výpůjční řád nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2002. 

Závazná pravidla pro užívání počítačových prostředků uživateli

 • Čtenáři mají možnost využívat počítačových prostředků k získávání informací prostřednictvím sítě Internet a CD-ROM z fondu knihovny.
 • Před umožněním přístupu k výpočetní technice absolvuje každý uživatel školení nebo jinak prokáže znalost používání počítačových prostředků; písemně potvrdí, že byl seznámen s těmito pravidly a bude je dodržovat.
 • Přístup k internetu je zdarma. Maximální doba bezplatného přístupu pro jednoho uživatele je 30 minut, déle pouze po dohodě s odpovědným pracovníkem. Skupina je brána jako jeden uživatel.
 • V případě většího zájmu je možno si přístup k Internetu zamluvit u odpovědného pracovníka.
 • Uživatel nesmí provádět žádné změny v konfiguraci počítače.
 • Uživatel se nesmí snažit získat přístup ke chráněným informacím a k datům jiných uživatelů.
 • Uživatel se zavazuje, že nebude šířit nelegální software, popřípadě jej vědomě používat. Rovněž je zakázáno kopírovat a distribuovat i části operačního systému a instalovaných programů.
 • Uživatel nesmí na prostředcích knihovny instalovat a spouštět software stažený pomocí sítě Internet, popř. získaný jiným způsobem. Případné ukládání dat na diskety může být realizováno pouze po dohodě s odpovědným pracovníkem na diskety zakoupené v knihovně.
 • Uživatel nesmí vědomě narušovat práci ostatních uživatelů sítě ani chod a výkonnost sítě nadměrným zatěžováním počítačových prostředků nebo kterýmkoliv jiným způsobem. Pro přístup k jednotlivým službám v síti Internet je uživatel povinen využívat geograficky nejbližších serverů, které tuto službu poskytují, a to pokud možno mimo hlavní pracovní dobu lokálních uživatelů těchto serverů.
 • Uživatel je povinen dodržovat pravidla, která platí na prostředcích jiných sítí, ke kterým získá přístup; je zakázáno šířit prostřednictvím počítačových prostředků knihovny materiály pro politickou a náboženskou agitaci, materiály pornografického charakteru a materiály, které jsou v rozporu se zákonem.
 • Knihovna neposkytuje čtenářům možnost zřízení účtu pro využívání elektronické pošty. Pokud uživatel získá účet u jiné instituce a využívá elektronickou poštu na počítačových prostředcích knihovny, je povinen dodržovat základní pravidla etikety ( je zakázáno obtěžovat ostatní uživatele rozesíláním dopisů na náhodně zvolené adresy, používání vulgárních výrazů v dopisech pro větší okruh lidí / elektronické konference /).
 • Zjistí-li správce sítě nebo odpovědný pracovník porušení těchto pravidel, může být uživatel vyloučen z přístupu k počítačovým prostředkům knihovny, popř. s ním může být zavedeno řízení o náhradě způsobené škody.
 • Tato pravidla nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2006.